Boeren 2.0 : Het nieuwe Achterhoekse landbouwsysteem

 

 

“Boeren 2.0: Het nieuwe Achterhoekse landbouwsysteem”

Boeren 2.0 omvat de ontwikkeling van een innovatieve Achterhoekse voedselketen waarbinnen voor de regio, unieke, nog onbekende (of vergeten) gewassen met een hoog eiwitgehalte geproduceerd worden die als grondstof voor unieke (streek)-producten worden toegepast.

De toekomst van onze Achterhoekse landbouwsector staat op losse schroeven. Gezien de huidige stikstofproblematiek, de toenemende druk van het huidige landbouwsysteem op het milieu én wens/eis om productie & consumptie van dierlijke producten te reduceren, wordt het voortbestaan van onze landbouwsector zoals we die nu kennen bedreigd.

Groentekwekerij Smits, Edelkraft plantaardige olie persing Jorg Zentner en Akkerbouwbedrijf Steverink hebben daarom de krachten gebundeld en onderzocht op welke wijze ingespeeld kan worden op de huidige problematiek en bedreigingen om in de Achterhoek een toekomstbestendige voedselketen te kunnen waarborgen. De oplossing wordt gevonden in een uniek Achterhoeks vruchtwissel landbouwsysteem, waarbij het mogelijk wordt om het agrarische bouwplan uit te breiden met nieuwe eiwitrijke gewassen voor humane consumptie. Deze nieuwe grondstoffen vormen vervolgens de basis voor nieuwe streekproducten nieuwe stijl. We willen met de uitvoering van het project “Boeren 2.0: Het nieuwe Achterhoekse landbouwsysteem” de huidige bedreiging omzetten in nieuwe kansen voor de sector én de regio en deze kansen gezamenlijk verzilveren.

Met de productie van nieuwe eiwitrijke gewassen voor humane consumptie komen nieuwe, unieke grondstoffen beschikbaar voor de ontwikkeling/productie van nieuwe streekproducten voor een landelijke markt. Concreet richten we ons binnen dit project op de ontwikkeling van plantaardige olie uit zaden/pitten, ontwikkeling van (high protein) brood/cruesli/repen (o.a. uit reststromen olie-veredelingsproces) en (droge) bonen-recepturen. Hiermee kan de sector nieuwe afzetmarkten aanboren én op milieubewuste wijze inspelen op de gezondheid, het veranderende voedingspatroon én relevante food trends als vegan en flexitariërs.

Concreet worden er binnen dit project de volgende activiteiten uitgevoerd:

  1. Ontwikkeling nieuw Achterhoeks teeltsysteem;
  2. Ontwikkeling nieuwe streekproducten o.b.v. nieuwe, lokaal geproduceerde, plantaardige streekproducten;
  3. Kennisverspreiding

Met dit project wordt enerzijds de basis voor een toekomstbestendige, Achterhoekse landbouwsector ontwikkeld en anderzijds nieuwe kansen verzilverd op het gebied van gezonde, streekgebonden nieuwe food innovaties/ streekproducten waar de regio zich mee weet te onderscheiden. Op deze wijze denken wij vanuit het Achterhoekse bedrijfsleven een cruciale bijdrage te kunnen leveren aan LEADER-speerpunten “Circulaire economie” én “Heerlijckheid van de Achterhoek”.

Boeren 2.0 beoogt de productie mogelijk te maken van nieuwe eiwitrijke gewassen voor humane consumptie en deze te verwaarden tot nieuwe, unieke grondstoffen ten behoeve van nieuwe streekproducten voor een landelijke markt.

Doelstelling van het project is om binnen 2 jaar een uniek (Planet Proof /Biologisch) vruchtwissel systeem in de Achterhoek te realiseren ter grootte van 20ha waarmee nieuwe kennis ontwikkeld wordt en hoog eiwitrijke gewassen voortgebracht worden als grondstof voor een tiental nieuwe streekproducten. Het ultieme doel is om hiermee een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de Achterhoekse landbouwsector en het creëren van een lokale voedselketen  waarmee de concurrentiekracht van de regio als geheel toeneemt.

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_nl